3.5.2016 / Gösterim Sayısı : 3896

Basınçlı Sulama Desteklemeleri İçin Rehber ve Dökümanlar

Başvuru konuları

 1. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
 2. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 3. Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 4. Tamburlu, Center Pivot veya Lineer sistem sulama makinesi (sadece kendi malı arazilere başvuru yapılabilir),
 5. Güneş enerjili sulama sistemi kurulması (sadece güneş enerjisini içeren başvurular kabul edilmez).​

Başvurabilecek Kişiler

 • Gerçek kişiler,
 • Kollektif, limited ve anonim şirketler,
 • Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri (ana sözleşmelerinde tarımsal üretim konusu yer almalı, arazi kooperatife ait veya kamudan kiralama olmalı).
 • Tüzel kişilikler, kuruluş ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son anasözleşmelerini vermek zorundadır.

Başvuru Zamanı ve Yeri

 • 2016 yılı için en geç 13 Haziran 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılır.
 • Başvuru dosyası tek nüsha olarak başvuru sahibi tarafından elden il müdürlüğüne teslim edilir.
 • 2017-2020 yılları için başvurular 1 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında olacaktır.

Genel Şartlar

 • Başvuru sahibi (gerçek veya tüzel kişi) Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmalı ve başvuru yapılan parsel ÇKS belgesinde yer almalı.
 • Başvuru konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir.
 • Daha önce bireysel sulama desteğinden yararlananlar, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler.
 • 2012 yılı başından bugüne kadar son beş yıllık dönemde, Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli basınçlı sulama kredisi kullandığı aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.
 • Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.-TL, tüzel kişiler için 200.000.-TL'yi geçemez
 • Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanmalıdır.
 • Başvuru kapsamında satın alınacak malzemelere ait teknik özellikler, teknik şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.
 • Destek kapsamında alınacak mal veya malzemelerin üretim tarihi, 2015 veya 2016 olmalıdır
 • Tamburlu, center pivot veya Lineer sistem başvurularında arazi büyüklüğü veya ebadı, Rehberin 31. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmalı.
 • Su kaynağı olmayan arazilere hibe desteği verilmez. Başvuru esnasında sunulacak su kaynağı belgesi;
  • Yerüstü su kaynakları için Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi,
  • Yeraltı su kaynakları için Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi (kuyu ruhsatı) olmalı.
 • Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir.

  Kuyu kiralaması kabul edilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına ruhsatlı kuyu mevcut ise kabul edilir.
 • Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi alınması gerekir. Kuyu ruhsatı, üzerinde adı soyadı yazılan kimseye aittir, başkalarına devredilemez.
 • Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, su kullanım izin belgesi verilmesi şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Alınacak su kullanım izin belgesinde parsel numarası, su alınan hidrantın numarası ve tahsis edilecek debi miktarı belirtilmelidir.
 • Satın alınacak tamburlu, center pivot veya lineer sistem sulama makinesine veya pompa, filtre, gübre tankına ait model, üretim yılı, şase ve seri numarası gövdeye işlenmiş ve görülebilecek bir yerde olmalıdır.
 • İlgili yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılmış toprak fiziksel analizi sunulmalıdır. Toprak analizinde, parsel numarası ile bünye sınıfı, tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı, infiltrasyon hızı bilgileri yer almalı.
 • Sulama suyu analiz raporunda kaynak adı, ada, parsel no veya mevkisi belirtilmelidir.
 • Toprak ve su analiz raporları, 2012 yılı veya daha sonra alınmış olmalıdır.
 • Pompajlı sulamalarda manometrik yükseklik (hm) dikkate alınarak motor pompa hesabı yapılacak olup, başvuru kapsamında tek motor pompa için hibe desteği verilecektir.
 • Sulama tesisi boru hatlarının karayolu, demiryolu, sit alanı, orman arazisi gibi yerlerden geçmesi söz konusu ise ilgili kurumdan alınacak geçişe ilişkin izin belgesi başvuru dosyasına eklenecektir.
 • Tebliğ kapsamında başvuru sahipleri, tek bir parsel için başvuru yapabilir.
 • Yağmurlama sulama projelerinde, sadece ana hatlar toprak altına döşenmek şartıyla sabit hat olarak değerlendirilecek, lateral boru hatları ise hareketli hatlar olarak değerlendirilecektir. Yağmurlama sulama sistemlerinde sabit olarak projelenen lateraller hibe desteği kapsamı dışındadır
 • Başvuru yapılan parsel için kadastro kaydına uygun köşe kotlarının işlendiği ölçekli yerleşim planı sunulmalı
  Köşe koordinatları istenmemektedir!
  Eğimin belirlenebilmesi için arazi köşe noktalarının yükseklik/rakım değerleri işlenmeli.
 • Başvuru dosyasında ölçekli yerleşim planına göre hazırlanmış malzeme metrajı ve keşif olmalı.
 • Başvuru dosyasında, projeyi hazırlayarak onaylayan ziraat mühendisinin uzmanlık belgesi onaylı sureti veya diploma onaylı sureti olmalı.
 • Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden 2 (iki) yıl sonrasına kadar değiştiremez.
 • Hisseli parsellerde, diğer hissedarların tamamından muvafakatname alarak kendi hissesine düşen alan için veya diğer hissedarlardan kiralama yaparak söz konusu parsel için başvuru yapabilir. Muvafakatnamede "ileriki yıllarda başvuru yapmayacakları" ibaresi yer almalıdır.

Üretici Firma Tarafından Boruların Üzerine Yazılması Gerekli Bilgiler


''